Podmienky prenájmu vozidla

PLATOBNÉ PODMIENKY:


Po vyhodnotení bonity klienta AVIS určí výšku zábezpeky, ktorú je klient povinný pred prenájom zložiť na účet AVIS. Výška zábezpeky bude určená na úrovni maximálne do výšky 6 mesačných splátok. Zábezpeka je hradená formou zálohovej faktúry.
Minimálny vek vodiča je 25 rokov.
V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.

Ceny / Účtovanie:

Klient sa pri úhrade splátok riadi splátkovým kalendárom, ktorý je súčasťou zmluvných dokumentov MaxiRent. Nájomné uhrádza vopred za daný mesiac podľa rozpisu v splátkovom kalendári. 
Všetky poplatky a pokuty sú uvedené v cenníku poplatkov v sekcii Poplatky.

Ďalší vodič:

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásený AVISu. Účtuje sa jednorázový poplatok.

CESTA DO ZAHRANIČIA:

Vstup je povolený do krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island), Spojeného kráľovstva a Európskej únie, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko.
Vozidlá disponujú iba Slovenskou diaľničnou známkou, všetky ostatné diaľnične poplatky si musí klient zabezpečiť vo vlastnej réžii.

Poistenia:

AVIS ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.
V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky.
Akékolvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu..
V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

Zodpovednosť:

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné...).

Doplňujúce podmienky pre úžitkové vozidlá:

Preťaženie vozidla:
V prípade, že nastane preťaženie vozidla, klient porušil podmienky spoločnosti AVIS a musí uhradiť zmluvnú pokutu, plus nárok na náhradu škody.

Ďalšie informácie:

AVIS nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.
Spätné vyplatenie DPH nie je možné.
AVIS si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.
V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použita vozidla je nutné dopĺňať:
- voda do ostrekovačov
- voda do chladiča/chladiaca kvapalina
- olej do motora
- adblue

Dôležité upozornenie:

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.
AVIS si vyhradzuje právo na zmeny.